Regulamin Programu Lojalnościowego

 • Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOOPAKOWANIA.COM

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako „Regulamin Programu Lojalnościowego”) określa zasady przystąpienia oraz prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Program Lojalnościowy (dalej „Program”), w tym zasady zbierania Punktów Lojalnościowych (dalej „Punkty”) przy dokonywaniu zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego FOTOOPAKOWANIA.COM (dalej „Sklep”) oraz zasady wykorzystywania Punktów w celu dokonywania zakupów w niższych cenach za pośrednictwem Sklepu.
 2. Organizatorem i administratorem danych osobowych uczestników Programu oraz właścicielem Sklepu jest firma FHU BARTAS Bartosz Ściana wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności ul. Wojska Polskiego 258/21 25-205 Kielce
  NIP 9591498136, REGON 366417104, adres poczty elektronicznej: kontakt@fotoopakowania.com, numer telefonu: 514765667
 3. Składając zamówienie na produkty oferowane przez Sklep, Uczestnik Programu (dalej „Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się oraz w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu Sklepu (dalej „Regulamin Sklepu”) i Regulamin Programu Lojalnościowego – dostępnych pod adresem internetowym www.fotoopakowania.com, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Uczestnikami są osoby, które posiadają założone konto w Sklepie (dalej „Konto”), tzn. posiadają hasło i adres e-mail podany przy rejestracji do Programu, umożliwiające zalogowanie się do konta w Sklepie oraz które spełniły warunki określone w niniejszym Regulaminie uprawniające do otrzymania Punktów.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania w zakresie obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.


  ZASADY NALICZANIA, UZNAWANIA I ANULOWANIA PUNKTÓW
 1. Z zastrzeżeniem §3 ust. 4, Uczestnik jest uprawniony do otrzymywania Punktów za zakupy dokonywane w Sklepie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego, pod warunkiem zalogowania się na swoje Konto każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 2. Uczestnik spełniający warunek, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje naliczenie Punktów w liczbie wynikającej z Przelicznika Punktów (dalej „Przelicznik Punktów”), który określa, że za każde wydane 10 zł Uczestnik Promocji otrzymuje na swoje Konto Klienta 1 punkt. Aby obniżyć wartość zamówienia o 10 zł klient musi wykorzystać punkty w ilości 50. Oznacza to, że wydając np. 1000 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 100 punktów. 100 punktów zgromadzonych na Koncie Klienta uprawnia do rabatu kwotowego, w wysokości 20 PLN brutto, zgodnie z Przelicznikiem Punktów. Punkty Uczestnik może wykorzystać w celu obniżenia wartości towarów podczas kolejnego zamówienia, jednak wartość towaru po obniżce nie może być mniejsza niż 1 PLN brutto.
 3. Punkty są przyznawane automatycznie do salda widocznego na Koncie gdy zamówienie otrzyma status “Zakończone”. Punkty nie są przyznawane, gdy zamówienie nie zostanie opłacone przez Uczestnika w terminie i w pełnej wysokości łącznie z kosztami dostawy. Warunki realizacji zamówień określa Regulamin Sklepu.
 4. Saldo Punktów może być również powiększane przez Sklep poprzez uznanie na Koncie kolejnych Punktów zgodnie z zasadami określonymi przez Sklep na stronach internetowych Sklepu, np. w wyniku promocji lub polecenia Sklepu skutkującego złożeniem zamówienia w Sklepie przez podmiot, który nigdy nie korzystał z usług Sklepu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia w każdym czasie liczby Punktów uznanych na Koncie (anulowania przyznanych Punktów) o wartość produktów przeliczonych na Punkty zgodnie z Przelicznikiem Punktów i Regulaminem Sklepu, w przypadku, gdy zamówienie zostało anulowane, nieodebrane przez adresata lub zwrócone.
 6. Sklep ma prawo weryfikować poprawność naliczenia i uznania Konta Punktami. Weryfikując poprawność naliczenia i uznania Konta Punktami, Sklep może korygować Saldo Punktów.
 7. Saldo punktowe może być mniejsze od zera w przypadku, gdy Uczestnik wykorzystał dostępne Punkty przed tym, jak Sklep skorzystał z prawa, o którym mowa w §3 ust. 5.
 8. Każdy Uczestnik otrzymuje informację o aktualnym stanie salda punktowego po zalogowaniu na Konto.
 9. Uczestnik może być informowany o przyznaniu Punktów oraz o saldzie punktowym poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia lub na Koncie.
 10. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 10.08.2020.


ZASADY WYKORZYSTANIA PUNKTÓW

 1. Uprawnionym do wykorzystania Punktów jest wyłącznie Uczestnik.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się hasłem przez osobę nieuprawnioną, a także podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
 3. Punkty mogą służyć jako rabat kwotowy wyłącznie na towary i nie może on obniżać wartości towarów poniżej 1 PLN brutt..
 4. W celu wykorzystania Punktów w sposób, o którym mowa w ust. 3, Uczestnik po zalogowaniu się na Konto powinien podczas składania zamówienia w Sklepie wybrać właściwą opcję w sekcji dotyczącej płatności. Saldo uznanych Punktów na Koncie jest pomniejszane automatycznie o liczbę Punktów, które Uczestnik wykorzystał w sposób, o którym mowa w §4.
 5. W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość posiadanych przez Uczestnika Punktów, pozostałą różnicę należy uregulować innym dostępnym w Sklepie sposobie płatności.
 6. Saldo Punktów na Koncie jest obliczane poprzez odjęcie sumy Punktów wykorzystanych od sumy Punktów uznanych na Koncie.
 7. Liczba Punktów wykorzystana jako rabat kwotowy przy zamówieniu nie podlega dalszej modyfikacji i nie może być już zmieniana dla danego zamówienia.
 8. Punkty nie mogą być wymienione na gotówkę lub jakąkolwiek inną korzyść majątkową lub niemajątkową i nie jest możliwa wypłata równowartości Produktu za Punkty w jakikolwiek sposób.


WYDAWANIE PRODUKTÓW ZA PUNKTY

 1. Produkt za Punkty wydawany jest w takiej formie jakby Uczestnik nabył go poza Programem.
 2. Sklep realizuje zamówienia na Produkty za Punkty w terminie i na warunkach tak jakby Uczestnik nabył go poza Programem, a zatem na zasadach ogólnie obowiązujących w Sklepie, zgodnie z Regulaminem Sklepu.

ZWROTY I GWARANCJA

 1. Sklep przyjmuje zwroty Produktów kupionych za Punkty oraz wymienia Produkty – w terminie i na warunkach tak jakby Uczestnik nabył go w Sklepie poza Programem.
 2. Przyjęcie zwrotu towaru przez Sklep skutkuje naliczeniem Punktów na Konto w ilości wykorzystanej przez Uczestnika na zakup tego zwróconego towaru. Punkty wykorzystane przez Uczestnika są przywracane Uczestnikowi po skutecznym przyjęciu przez Sklep zwrotu zamówionego z Konta danego Klienta towaru.


OPODATKOWANIE

 1. Produkty za Punkty przyznawane Uczestnikom podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 2. W przypadku, gdy jednorazowa wartość Produktu za Punkty przewyższa kwotę zwolnioną z opodatkowania, Sklep może uzależnić wydanie tego produktu od wpłaty kwoty należnego podatku przez Uczestnika lub przyznać dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe.

REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego, z wyłączeniem reklamacji dotyczących sprzedaży towarów handlowych i usług Sklepu, powinny być sporządzane w formie pisemnej na papierze lub w formie elektronicznej i zgłaszane Sklepowi niezwłocznie po zaistnieniu podstaw do złożenia takiej reklamacji.
 2. Sklep dokonuje rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia Sklepowi.

 

DANE OSOBOWE 

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie i w sposób, o którym mowa w Regulaminie Sklepu.
 2. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny dla każdego Uczestnika.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego w każdym czasie, bez konieczności zakańczania Programu. Zaktualizowany Regulamin Programu Lojalnościowego zostanie opublikowany w Sklepie i wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień Regulamin Programu Lojalnościowego, jego zmiana nie narusza praw nabytych Uczestników.
 4. Czas trwania Programu jest nieoznaczony.
 5. Sklep może zakończyć Program w każdym czasie, po uprzednim umieszczeniu ogłoszenia w Sklepie, wskazując jednocześnie termin zakończenia Programu.
 6. Uczestnik w przypadku ogłoszonego terminu zakończenia Programu będzie upoważniony do wykorzystania zgromadzonych Punktów w terminie 30 dni od daty ogłoszenia. Po upływie tego terminu Punkty tracą ważność i nie uprawniają do ich jakiegokolwiek wykorzystania, zgodnie z postanowieniami §4 ust. 8.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego mają zastosowanie przepisy Regulaminu Sklepu i Kodeksu Cywilnego.
 8. Punkty są naliczane i uznawane dla zamówień złożonych w Sklepie po dniu
  10 sierpnia 2020 roku.
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 sierpnia 2020 roku.